En bostadsrättsförening i centrala Stockholm som har orsakat vattenskador på en grannfastighet hålls ansvariga och får betala ersättning för de skador som har uppstått, enligt en dom i Högsta domstolen. Detta är en situation som hade kunnat undvikas om styrelsen aktivt hade arbetat med underhåll och renovering av fastigheten.

Tyvärr drabbades grannfastigheten av vatteninträngningar i sin källare och felet lokaliserades till bostadsrättsförening som hade en trasig dagvattenledning. Det uppstod en tvist mellan de båda parterna om vem som faktiskt bar ansvaret för detta, och enligt Högsta domstolen är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig.

Det är viktigt med inspektioner och tekniska genomgångar av bostadsrättsföreningars fastigheter och lokaler och här krävs det både tekniska kunskaper för att förstå vad som behöver göras och i vilken ordning arbetet bör utföras. På DWOQ Project Management arbetar vi dagligen med projektledning och renoveringsprojekt för att förbygga och undvika att kostsamma skador ska uppkomma i och runt fastigheter.

Som fastighetsägare har man ansvar för funktionaliteten hos en anläggning som tillhör fastigheten och även om ansvaret i första hand är till skydd för den egna fastigheten skyddas även grannfastigheterna. När bostadsrättsföreningen köpte den aktuella fastigheten var dagvattenanläggningen cirka 70 år gammal och borde ha genomgått en teknisk besiktning snarast.

Högsta domstolen bedömer att bostadsrättsförening borde ha insett att det fanns en risk för att anläggningen var i så dåligt skick att brister i denna skulle kunna leda till omfattande skador på omgivningen och närliggande fastigheter.

Bostadsrättsföreningen borde alltså på eget initiativ ha låtit utföra en inspektion av anläggningen, vilket skulle ha inneburit en påtaglig riskreducerande effekt även om bristerna inte skulle ha upptäckts vid inspektionen. Det har enligt Högsta domstolen inte varit förenligt med skyldigheten att visa hänsyn i rättsförhållandet mellan grannar att avvakta med kontroller och åtgärder till dess att ett läckage uppstod.

Detta kommer tyvärr att bli väldigt kostsamt för bostadsrättsförening och belyser vikten av att kontinuerligt gå igenom sin fastighet med tillhörande anläggningar och sin underhållsplan. Tyvärr är frågan inte om något kommer att gå sönder, utan när något kommer att gå sönder.

Är er fastighet i behov av tekniska genomgångar och projektledning för att renovera eller byta ut tillhörande anläggningar innan kostsamma skador uppkommer? DWOQ Project Management har mångårig erfarenhet av upphandling och projektledning och är specialiserade på att leda renoveringsprojekt och ombyggnationer åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Vi lämnar alltid en offert med fasta priser för våra uppdrag, så att föreningen eller fastighetsägaren vet i förväg vad vi kommer att fakturera för uppdraget. Vi gör inga påslag på entreprenörernas fakturor, utan tar bara betalt för våra tjänster, vår tid och vår kunskap. Vi tar inte heller några ”kickbacks” från leverantörer och står alltid på samma sida som beställaren med att säkerställa att projektet utförs enligt avtal och att inga onödiga kostnader tillkommer under tidens gång.

Låt oss träffas över en kopp kaffe och diskutera era projekt och utmaningar innan något går sönder och orsakar stora problem och kostsamma skador.