Hur vi tänker

Vi gör saker tillsammans. Vi skapar. Vi levererar. Kund, leverantör och partner. Ibland blir tjänsten som ska utföras så omfattande att den bli till ett projekt. Projektet har en start och ett slut och är begränsat i tiden. Inte sällan är tidsperspektivet månader eller år. Obeaktat tidsperspektivet så ser vi projektet och tjänsten på samma sätt. Som ett samspel mellan kund, leverantör och partner. Därför bli transparens och kommunikation viktiga delar i projektmodellen.

Hur vi omsätter tänket till praktisk handling

DWOQ Project Management har sin uppfattning om hur en projektmodell ska vara. Därför har vi en egen. Projektmodellen tar hänsyn till att många parter är inblandade och ska få komma till tals. Projektmodellen är dessutom helt transparent och ger kunden total kontroll över projektets status – i real tid. Det finns heller inga påslag eller kickbacks i vår projektmodell vilket sparar enorma summor för våra kunder. Vår projektmodell bygger på att vi som projektledare ska leva på vårt eget kunnande – inte på andras.

Varför DWOQ Project Management?

Inget är så oomtvistat som att projekt alltid drar ut på tiden och kostar mer än den initiala planen säger. Det är sant och det ligger i många projekts natur att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse vad som kommer att hända under ett projekt. Men, och det är viktigt, när det händer så gäller det att ha en projektledare som är på din sida och att projektet är transparent och väldokumenterat. Då blir de påföljande diskussionerna så mycket enklare.

Vi säger inte att de projekt vi leder inte drar ut på tiden ibland. Men vi säger däremot att när så sker så är vi på samma sida och tar utmaningarna tillsammans.

Om DWOQ Project Management

Oavsett typ av projekt så använder vi vår egen projektmodell och vi kan lätt anpassa den efter den unika situationen. För att läsa mer om vårt synsätt, vår projektmodell och några praktikfall

Klicka här

Radon­mätning

Behöver er bostadsrättsförening utföra radonmätning?

Radon är en luktfri och osynlig gas som kan orsaka lungcancer vid exponering av höga halter. Gränsvärden för inomhusluften i bostäder är 200 Bq/m3.. Mätning av radonhalt bör ske var 10 år eller om huset är nybyggt och inte har någon registrerad mätning. Kommunen kan kräva att föreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i föreningens byggnader. Radonmätning utförs under den så kallade eldningssäsongen som sträcker sig mellan oktober och april och ska pågå under minst 2 månader.

Läs mer

OVK

Är det dags att utföra OVK i föreningens fastigheter ?

Det är byggnadens ägare, bostadsrättsföreningen, som är ansvarig för att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs inom lagstadgat tidsintervall och att eventuella brister åtgärdas. OVK ska genomföras regelbundet för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar. Flerbostadshus ska besiktigas vart 3-6 år och förskolor, skolor, vårdlokaler m m ska besiktigas var 3 år.

Läs mer

Renoverings­projekt

Står er bostadsrättsförening inför stora renoveringsprojekt?

DWOQ Project Management är specialiserade på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar. Alla bostadsrättföreningar står förr eller senare inför större renoveringsprojekt och dessa är ofta en utmaning för styrelsen. Vi har mångårig erfarenhet av upphandling och projektledning av de typer av entreprenader som en bostadsrättsförening måste hantera och de regelverk som gäller byggentreprenader, AB04 och ABT06.

Läs mer